Kompletná analýza vody od odberu až po poradenstvo

 

Akreditované rozbory vody

 

V spolupráci s akreditovaným laboratóriom vykonávame akreditované rozbory vody. Všetky merania a analýzy sú vykonávané podľa štandardných pracovných postupov a platných noriem Európskej únie. To nám umožňuje zaručiť našim zákazníkom  odborné a kvalitné služby.  Týmito postupmi sú vykonávané mikrobiologické, hydrobiologické biologické a chemické rozbory pitných vôd (verejného vodovodu,  studní, vrtov).
Kvalita vody sa vzťahuje na chemické , fyzikálne , biologické a rádiologické vlastnosti vody . Je meradlom stavu vody vo vzťahu k požiadavkám jedného alebo viacerých biotických druhov a  akejkoľvek ľudskej potreby alebo účelu.
Najbežnejšie normy používané na hodnotenie kvality vody súvisia so zdravím ekosystémov  a bezpečnosťou ľudského kontaktu s pitnou vodou .

PITNÁ VODA

Kontrolu kvality pitnej vody (studní, vrtov, verejného vodovodu) vykonávame podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o – kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Najpresnejšie merania kvality vody sa vykonávajú priamo na mieste, pretože voda existuje v rovnováhe s okolím . Merania bežne uskutočňované na mieste a v priamom kontakte s náležitým zdrojom vody zahŕňajú teplotu, pH, vodivosť, potenciál redukcie kyslíka (ORP) , voľný chlór, zakalenie, zápach. 

 

JE VEĽMI DÔLEŽITÉ VEDIEŤ, AKÚ VODU PIJETE A POUŽÍVATE.

Vďaka rozboru vody budete poznať aj jej zloženie. Aby ste rozboru lepšie porozumeli , poskytujeme  k rozboru aj poradenstvo. Radi Vám všetko vysvetlíme  a v prípade , že sa po rozbore  ukáže nevyhovujúci parameter či už fyzikálny, chemický alebo mikrobiologický navrhneme a zrealizujeme aj riešenie. Pokiaľ ide o úpravu chemických a fyzikálnych parametrov uprednostňujeme prírodné horniny na báze zeolitov, galvanické úpravy, a podobne riešenia šetrné k vašej vode s ponechaním všetkých dôležitých minerálov potrebných pre ľudské zdravie. V prípade, že nevyhovujú biologické ukazovatele riešime čo najrýchlejšie čistenie a dezinfekciu potrubia, ak zistíme, že infikovaný je zdroj vody, skôr ako vydezinfikujeme potrubie v dome  navrhneme a zrealizujeme opatrenia na dezinfekciu zdroja prípadne vhodnú úpravu zdroja.

V prípade záujmu o niektorý z nasledovných rozborov vody nás neváhajte kontaktovať mailom na 

cisteniepotrubia@gmail.com

 

Akreditovaný kompletný rozbor vody (Minimálny rozbor pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z.)

Je nielen veľmi dôležité akú vodu pijete, ale aj v akej vode sa denne umývate, ľudské telo pri sprchovaní dokáže vstrebať dosť vody nato, aby mohlo naše telo prijímať z vody všetky dôležité živiny a minerály.  Ak sa v potrubí nachádzajú baktérie škodlivé pre ľudské zdravie, naše telo môže reagovať v podobe rôznych zdravotných problémov. Nezávadnosť vody si môžete overiť detailnou analýzou, kde okrem základných fyzikálnych a chemických hodnôt, stanovíme aj mikrobiologické ukazovatele kvality pitnej vody. Odber vzoriek vykonáva akreditovaný pracovník. Vzorky sú následne analyzované v akreditovanom laboratóriu.
Potrebujete kolaudačný rozbor vody ? Kompletný rozbor vody (tzv. Minimálny rozbor vody) je vhodný aj na použitie ku kolaudačnému rozhodnutiu.  ( ako objednať)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akreditovaný úplný rozbor vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. prílohy č. 1 časť A a B)  

Úplný rozbor vykonávame napríklad pred uvedením nového zdroja vody pred spustením novej  prevádzky, v tomto prípade je potrebný akreditovaný odber. Vzhľadom nato, že v takomto prípade je pitná voda určená pre hromadné zásobovanie (najmenej 50 osôb ), je potrebné získať úplné  informácie o jej stave a dodržaní požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody. Laboratórium pri takomto rozbore stanovuje mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre podľa Vyhlášky č. 247/2017 Z.z.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozbor vybraných ukazovateľov

  • Vybrané ukazovatele
  • Chemický rozbor (v prípade záujmu takéhoto merania len pre informatívny účel vieme zmerať niektoré parametre aj na mieste – železo, mangán , vápnik, horčík)
  • Mikrobiologický rozbor
  • Zmeranie tvrdosti vody (celkový vápnik a horčík)
  • Ukazovatele merané na mieste ( pH, vodivosť, voľný chlór…)

V prípade záujmu o akýkoľvek z rozborov vody, poradenstvo k existujúcemu rozboru vody alebo poradenstvo pri problémoch s vodou nás prosím kontaktujte do nižšie uvedeného formulára alebo emailom na cisteniepotrubia@gmail.com