PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 2x Termo flaša Zdravie z vody

PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 1. Organizátorom súťaže je STEFHOLZ s r.o. so sídlom: Hôrka 515, 059 12 Hôrka (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Zdravie z vody“). Kontaktná osoba súťaže: Marián Štefány, zdraviezvody@gmail.com.)
 2. Súťaž prebieha v termíne od 23.12.2021 do 24.12.2021
 3. Výhra: 2 krát termoflaša Zdravie z vody  (v hodnote 34,90 EUR každý)
 4. Organizátor súťaže dňa 24.12.2021 vyžrebuje jedného výhercu na Facebooku, ktorý získa spolu s osobou, ktorú uviedol v príspevku výhru uvedenú v bode 3. týchto súťažných podmienok.
 5. Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 24.12.2021 po 20:00 hod. .
 6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebook profil a na profile Zdravie z vody.sk prostredníctvom komentára pod príspevok zverejnený dňa 23.12.2021 napíše pre koho by chcela termoflašu spolu s ňou.
 7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 8. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. Organizátor súťaže zverejní meno výhercu na Facebookovej stranke dňa 24.12.2021 po 20:00 hodine a najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
 9. Výhra bude výhercovi sprístupnená najneskôr do 30 dní od vyžrebovania, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebook  na svojej Facebookovej fan page Zdravie z vody.sk
 11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 12. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 14. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.